Indisch Wetenschappelijk Instituut
 

treffer 1
presentatietitel: Collectie Duimelaar
beschrijving: Collectie Duimelaar: zie bezoekersbriefje 52 1-7-1999 Portfolio karton met 8 bindveters bevat: Bewijs van koepokinenting 1885 Brief Ministerie van Oorlog 1895 Benoeming tot Cadet van de Cadettenschool met bestemming voor den dienst in Oost-Indië Werving voor het leger hier te lande 1896 Brief Minister van Oorlog Den Haag 1898 Benoeming tot cadet bij de Koninklijke Militaire Academie voor het Wapen der Infanterie van het Leger in Nederlandsch-Indië Brief Wilhelmina Soestdijk 1901 Bevordering tot Tweede-Luitenant Brief Buitenzorg 1903 Eereteeken Belangrijke Krijgsbedrijven, met Gesp Brief Besluit GG Buitenzorg 19404 Bevordering tot 1sten Luitenant Brief Den Haag 1911Onderscheiding Gesp met opschrift Midden-Sumatra 1903-1907 Diploma voor Automobielbestuurder Den Haag 1911 diverse besluiten GG Buitenzorg 1913 - 1918 Brief Besluit GG Buitenzorg 1914 Overplaatsing naar Generale Staf Brief Besluit GG Buitenzorg 1913 Bevordering tot Kapitein Brief Buitenzorg 1917 Onderscheidingsteken met het cijfer XV Brief besluit GG Batavia 1921 Overplaatsing naar het Wapen der Infanterie Brief Den Haag 1922 Benoeming Ridder inde Orde van Oranje-Nassau, met de Zwaarden A. van de Water, Kapitein der infanterie Brief Bandoeng 1922 Onderscheidingsteken XX Brief Departement van Koloniën Den Haag 1922 Europees Verlof Brief Departement van Koloniën Den Haag 1923 Toestemming Nonactief buiten Nederlandsch-Indië Brief Departement van Koloniën Den Haag 1923 Vaststelling bezoldiging Brief Besluit GG Buitenzorg 1924 Bevordering tot Majoor Brief GG Buitenzorg 1924 Overplaatsing naar Generale Staf Brief Besluit GG Tjipanas 1925 Overplaatsing naar Wapen der Infanterie Brief Besluit GG Buitenzorg 1925 Bevordering tot luitenant-Kolonel Brief Bandoeng 1926 Onderscheidingsteken XXV Brief Besluit GG Tipanas 1927 Bevordering tot Kolonel Brief Bandoeng 1929 Onderscheiding Gesp met opschrift N-Guinea 1907-1915 Brief Wilhelmina Den haag 1929 Benoeming tot Generaal-majoor Brief Besluit GG 1929 Benoeming tot Generaal Majoor Brief Wilhelmina Het Loo 1930, eervol ontslag Brief Buitenzorg 1930 Pensioentoekenning A. van de Water Brief Wilhelmina d.d. Het Loo, 1930 Benoeming Ridder in de Orde van Oranje-Nassau met de Zwaarden Brief Wilhelmina d.d. Het Loo, 1930 Benoeming Ridder in de Orde van de Nederlandschen Leeuw A. van de Water kopie aankondiging "Vendutie wegens vertrek naar patria op woensdag den 8en Februari 1928" Wet Houdende Instelling van de Orde van den Nederlandsche Leeuw, 1815 Wet tot Instelling der Orde van Oranje-Nassau, 1892 zie ook: - prenten/ingelijste foto's: 34000134 en 34000135 - voorwerpen: medailles/onderscheidingen in doosje 50000127
datering: 1885-1930
objectnaam: Collectie Duimelaar
categorie: Documenten
persoon/instelling: Hr. Duimelaar (Gerelateerd persoon)
serie: Aangespoeld
standplaats: KITLV Leiden
inventarisnummer: 20000012