Indisch Wetenschappelijk Instituut
 

treffer 7
presentatietitel: Collectie Houbolt
beschrijving: Besluit Benoeming Tweede Luitenant Het Loo, 1922 Besluit bevordering Eerste Luitenant Batavia1925 Brief "Geachte familie Houbolt" d.d. 15 januari 1941, 3p typoscript + enveloppe "via Fak Fak" krantenfoto regent van Solo met vrouw en dochter aangekomen in Den Haag Besluit bevordering tot Kapitein Batavia 1934 Aanvraag benoeming reserve kapitein, Batavia 1946 Aanzegging eervol ontslag Batavia 1946 Tijdelijke benoeming tot reserve Kapitein der Infanterie Batavia 1946 Beschikking overplaatsing naar Bandoeng Batavia 1946 Benoeming tijdelijke reserve Kapitein Batavia 1946 Pensioenbeschikking Batavia 1946; + Overzicht pensioen 1946 Staat van Dienst Den Haag 1952 Brief "Beste leen en Suze" Bandoeng 1949; 4p typoscript Brief Wilhelmina "Aan de oud-krijgsgevangenen" Den Haag 1945 Nota 'Tewerkstelling gepensioneerde officieren' KNIL 1946 Nota 'Verjonging van het korps beroeps-officieren K.N.I.L. etc' KNIL 1947 Adviseur bij Voorlichtingsdienst; Chef Generale Staf 1946 Briefje Luitenant-generaal S.H. Spoor "Heer Houbolt" Batavia 1947 over 'de zaak Wolzak' Certificaat Orde en Vrede behorende bij het Ereteken voor orde en vrede Bandoeng 1950 + correspondentie over bijbehorende tekenen Briefwisseling (5 brieven) van Houbolt met P. Scholten Generaal KNIL Bandoeng 1950 Notitie 'Gratificatie aan officieren die na gedwongen afvloeing zijn herplaatst' Bandoeng 1950 + brief + brief november 1950 + brief Den haag 1951, 2 p typoscript Verlospas Groot verlof Den Haag 1950 Demobilisatie-uitkering Den Haag 1950 Toekenning gratificatie Den Haag 1951+ brief Dordrecht 1951; 2p typoscript Aanbieding gratificatie 2p typoscript z.j. z.p, z. ondertekening Brief Dordrecht 1952 2p typoscript Besluit Toekenning "resterend gedeelte der gratificatie" Den Haag 1952 Brief Dordrecht 1956 Afschrift pensioenbeschikking Den Haag 1970 Pensioenacte Bescherming Bevolking Zuid-Holland 1963 en aangehechte paperassen Map Kan Toekenning Wedde aan Mevr. C. Kan, onderwijzeres der 3de kl. a./d. openb. eur. 2de lag. gemengde school te Soerabaja, weltevreden 1925 besluit Overplaatsing Weltevreden 1923 Benoeming Weltevreden 1923 Toekenning Weddeverhoging Weltevreden 1923 eervolle ontheffing van tijdelijke werkzaamstelling van mevr C. Laanstra geboren Kan, Batavia 1920 Weddeverhoging Batavia 1921 Tijdelijke aanstelling C. Laanstra geboren Kan, Batavia 1921 Besluit ziekteverlof Tandjong Pandan 1919 afwijzing binnenlands verlof Tandjong pandan 1918 Invordering Weduwen en Weezenfonds van Europeesche Burgerlijke Ambtenaren van Buitengewone contributie bij toetreding als particulier onderwijzeres Batavia 1918 besluit toetreding commissie Tandjong Pandan 1918 Besluit plaatsing bij de school te Manggar (Billiton) Batavia 1917 Verklaring Resident van Batavia, Batavia 1917 Verklaring Goed gedrag Batavia 1917 Toelating examen Akte van Bekwaamheid Onderwijzeres, Batavia 1916 benoeming C. Kan aan Instituut der Zusters Ursulinen te Noordwijk Batavia, Batavia 1 januari 1917 Aangetekende brief, Batavia den 13den Juli 1917; 1 p hs Akte van Bekwaamheid voor Lager Onderwijs Batavia 1917 Bewijs Goed Gedrag Batavia 1914 Diploma Koningin-Emmaschool HBS "met driejarigen cursus voor Meisjes" Batavia 1914 Ontheffing tijdelijke werkzaamstelling voor C. Houbolt geboren Kan, Weltevreden 1928 Aanstelling te Menado, Weltevreden 1927 eervol ontslag uit 's Lands Dienst Weltevreden 1925
datering: 1942-1942; 1945-1950; 1950-1963, 1963-
objectnaam: Collectie Houbolt en Kan
categorie: Documenten
persoon/instelling: Corry Kan (Gerelateerd persoon)
serie: Aangespoeld
standplaats: KITLV Leiden
inventarisnummer: 20000070